{name:"Quang Khánh mobile", address: "68 Lý Thái Tôn, Phường 2, Thành Phố Cà Mau",city: "Cà Mau",district: "Phường 2", phone:"0984 949494", url: "<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3938.693778638023!2d105.14391347576768!3d9.18207049088548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a149a967cf0025%3A0xebb19847e586e81b!2sQuang%20Kh%C3%A1nh%20Mobile!5e0!3m2!1svi!2s!4v1695775084319!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>"},